หลักสูตร กู้ชีพองค์รวม (comprehensive life support) สำหรับประชาชนทั่วไป 2019

หลักสูตร กู้ชีพองค์รวม สำหรับประชาชนทั่วไป 2019 (1 วัน )


เวลา

หัวข้อ

08.30 – 09.00 .

Pre - test

09.00 – 09:30 .

บทนำการกู้ชีพองค์รวมภาคประชาชน

09.30 – 10.15 .

การช่วยเหลือผู้ป่วยหมดสติ

 • ภาวะหัวใจหยุดเต้น

 • ขั้นตอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR & AED)

10.15 – 10.30 .

พัก 15 นาที

10.30 – 12.00 .

ฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

 • การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน โดยผู้ช่วยเหลือคนเดียว

 • การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน โดยผู้ช่วยเหลือสองคน

 • การใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)

12.00 – 13.00 .

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14:00 .

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในภาวะฉุกเฉินต่างๆ

 • ภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นแบบสมบูรณ์

 • การปฐมพยาบาลผู้ป่วยชัก

 • ภาวะเลือดออก และภาวะช็อค

 • การปฐมพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บ

14.00 – 15.30.

แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 3 กลุ่ม กลุ่มละ 30 นาที

กลุ่มที่ A

กลุ่มที่ B

กลุ่มที่ C

 • การช่วยเหลือภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นแบบสมบูรณ์ในเด็ก (Backblow - chest thrust)

 • การช่วยเหลือภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นแบบสมบูรณ์ในผู้ใหญ่ (Hemlich maneuver)

 • การจัดท่าสำหรับผู้ป่วยหมดสติกรณีทั่วไป (Recovery position)

 • การห้ามเลือดภายนอก

 • การช่วยเหลือบาดแผลปักคา

 • การปิดบาดแผลอวัยวะภายในทะลัก

 • การช่วยเหลือบาดแผลหน้าอกทะลุ

 • การดามอวัยวะ

 • การจัดท่าสำหรับผู้ป่วยหมดสติ กรณีอุบัติเหตุ (C-spine immobilization)

 • การใช้อุปกรณ์การยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน

  • ท่อนซุง

  • ประคองเดิน

  • ยกสองคน

15.30 – 15.45 .

พัก 15 นาที

15.45 – 16.30 .

Post - test


 

 

หลักสูตร การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชนทั่วไป 2019 (ครึ่งวัน)


เวลา

หัวข้อ

09.00 – 09:30 .

Pre - test

09.30 – 11.30 .

การช่วยเหลือผู้ป่วยหมดสติ

 • ภาวะหัวใจหยุดเต้น

 • ขั้นตอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

 • การใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)

11.30 – 11:45 .

สาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในภาวะฉุกเฉิน

 • การปฐมพยาบาล กรณีสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ เด็ก - ผู้ใหญ่

 • การปฐมพยาบาล การจัดท่าพักรอ ( Recovery position )

11:45 - 12:00 .

Post - test


* รับกลุ่มละไม่เกิน 40 คน

สอบถามเพิ่มเติม:

 

Navigation