Narenthorn

ผลการปฏิบัติการ ศูนย์กู้ชีพ “นเรนทร” โรงพยาบาลราชวิถี ประจำปีพ.ศ. 2559

รายงานผลการปฏิบัติการศูนย์กู้ชีพ”นเรนทร” โรงพยาบาลราชวิถี พ.ศ.2558

ผลการปฏิบัติงานของศูนย์กู้ชีพ"นเรนทร" ประจำปี พ.ศ. 2555

พื้นที่รับผิดชอบ

Narenthorn EMS zone 8

รถพยาบาลฉุกเฉินขั้นสูง (Advanced Life Support Ambulance)

เป็นที่รู้จักในชื่อ รถกู้ชีพ”นเรนทร” เตรียมพร้อมออกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีวัตถุประสงค์ออกปฏิบัติการ พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อประเมิน ช่วยชีวิต และให้การรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินตั้งแต่ในที่เกิดเหตุ และนำส่งโรงพยาบาล เพื่อรับการรักษาต่อ

บุคลากรประจำรถกู้ชีพ ประกอบไปด้วย

  1. แพทย์กู้ชีพ 1 นาย

  2. พยาบาลกู้ชีพ 1 นาย

  3. เจ้าหน้าที่กู้ชีพ 2 นาย

เครือข่ายการบริการ

เครือข่ายร่วมให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน และอาสาสมัคร ในพื้นที่ zone 8 กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย

บริการรถพยาบาลฉุกเฉินขั้นสูง (Advanced Life Support Ambulance)

  • ศูนย์กู้ชีพ"นเรนทร" โรงพยาบาลราชวิถี
  • ศูนย์กู้ชีพรามาธิบดี
  • ศูนย์กู้ชีพโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • Bangkok Emergency Services (BES) โรงพยาบาลกรุงเทพ
  • Bangkok Emergency Services (BES) โรงพยาบาลพญาไท 2
  • โรงพยาบาลปิยะเวท

บริการรถพยาบาลฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support Ambulance)

ติดต่อ ศูนย์กู้ชีพ "นเรนทร" โรงพยาบาลราชวิถี

ที่อยู่: ศูนย์กู้ชีพ "นเรนทร" โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 2 อาคารศูนย์กู้ชีพนเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 02-354-8222
Email: contact@narenthorn.or.th

ติดต่อเกี่ยวกับการฝึกอบรม: Email: training@narenthorn.or.th

ความหมายของตราประจำศูนย์กู้ชีพ"นเรนทร"

Narenthorn EMS Center Logo

ตราประจำหน่วยของศูนย์กู้ชีพ "นเรนทร"มีความหมายถึงการช่วยชีวิตทางการแพทย์ ประกอบด้วยสัญลักษณ์ ได้แก่

"หัวใจ" มีความหมายถึง ชีวิต

"มือประคอง" มีความหมายถึง การช่วยเหลือ

"กากบาทสีขาว" มีความหมายถึง การรักษาพยาบาล

Pages

Subscribe to RSS - Narenthorn

Navigation