neurology

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ป่วยชักเกร็ง

หลายคนคงเคยสงสัยว่าหากมีผู้ป่วยชักเกร็งอยู่ตรงหน้าจะทำการปฐมพยาบาลอย่างไรดี

Subscribe to RSS - neurology

Navigation