ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปีการฝึกอบรม 2566

Rajavithi EM resident video

ปีการฝึกอบรม 2566 โรงพยาบาลราชวิถี ผ่านการประเมินศักยภาพในการรับแพทย์ประจำบ้าน ได้ไม่เกิน 8 คน ต่อปีการฝึกอบรม

กำหนดการรับสมัคร

รอบที่ 1 ปีการฝึกอบรม 2565: 1 ต.ค. - 5 พ.ย. 2565

การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  1. ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่าที่แพทยสภารับรอง
  2. ได้รับการขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแล้ว
  3. ผ่านการอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะเป็นเวลา 1 ปี หรืออยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะและมีหนังสือรับรองว่าจะผ่านการปฏิบัติงานและได้รับประกาศนียบัตรตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะก่อนวันเปิดการฝึกอบรม
 2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง
 3. แพทย์ซึงเป็นข้าราชการกรมการแพทย์ หรือแพทย์ผู้มีต้นสังกัดอื่น เมื่อได้รับคัดเลือกเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน จะต้องทำสัญญาลาศึกษากับหน่วยงานต้นสังกัดให้เรียบร้อยก่อนเข้ารับการฝึกอบรม และมีหนังสือรับรองการรับเป็นต้นสังกัดจากสถานพยาบาลที่เป็นหน่วยงานของรัฐ
ลักษณะต้องห้าม
 1. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่อาจส่งผลกระทบต่อการฝึกอบรมตามกฎ กพ. ว่าด้วยโรค พ.ศ 2553
 2. เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักราชการ หรือพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ หรือออกจากงานตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือ ระเบียบอื่น
 3. เป็นผู้มีพฤติกรรมเสื่อมเสียหรือบกพร่องทางศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 4. เป็นบุคคลมที่ศาลมีคำสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย
 5. เป็นผู้เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 6. เป็นผู้เคยถูกสั่งลงโทษวินัยร้ายแรง หรือถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ หรือจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ เพราะกระทำผิดวินัยหรือจรรยาบรรณ
 7. เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้าปฏิบัติงานหรือฝึกอบรม

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้สถาบันฝึกอบรมรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ในสัดส่วนปีละชั้นละ 2 คน ต่ออาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมเต็มเวลา 3 คนสำหรับตำแหน่งแรก และปีละชั้นละ 1 คนสำหรับตำแหน่งต่อจากนั้นไม่เกิน 8 ตำแหน่ง และปีละชั้นละ 2 คน สำหรับตำแหน่งต่อจากนั้น

กรณีสถาบันฝึกอบรมจำเป็นต้องจัดให้มีอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมปฏิบัติงานแบบบางเวลาด้วย ให้ใช้หลักเกณฑ์ในการคำนวณอาจารย์เทียบเท่าเต็มเวลา รวมทั้งต้องมีปริมาณงานบริการของสาขาที่ให้การฝึกอบรมตามที่ระบุไว้ในเกณฑ์เฉพาะสำหรับสถาบันฝึกอบรม โดยคำนวณศักยภาพในการอบรมตามตาราง

กรณีสถาบันฝึกอบรมใดมีสถานภาพเป็นสถาบันร่วมฝึกอบรม หรือสถาบันฝึกอบรมสมทบให้กับหลาย

หลักสูตรในสาขาเดียวกัน จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่จะปฏิบัติงานในสถาบันฝึอบรมแห่งนั้นในเวลาหนึ่งๆ ต้องไม่เกินศักยภาพของสถาบันฝึกอบรมนั้น

โดยในปี พ.ศ. 2566 โรงพยาบาลราชวิถี ผ่านการประเมินศักยภาพในการรับแพทย์ประจำบ้าน ได้ไม่เกิน 8 คน ต่อปีการฝึกอบรม

คณะอนุกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน

คณะอนุกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ประกอบด้วย

 1. หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี
 2. อาจารย์แพทย์กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี
 3. พยาบาลหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี
 4. หัวหน้ากลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 5. จิตแพทย์

หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม

วิธีการคัดเลือกดำเนินการโดยใช้วิธีอย่างน้อย 2 วิธีดังต่อไปนี้:

การสอบสัมภาษณ์

สัดส่วนคะแนน: 75%

 1. ด้านลักษณะทั่วไป: บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ การตัดสินใจ ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
 2. ด้านผลการศึกษาในระดับแพทยศาสตร์บัณฑิต
  1. เกรดเฉลี่ย
  2. เกรดวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 3. ด้านเจตคติ และความมุ่งมั่นต่อการเป็นแพทย์ฉุกเฉิน
  เกณฑ์:
  1. มีข้อมูลและเหตุผลที่บ่งบอกได้ชัดแจ้ง
  2. มีประสบการณ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 4. การได้รับทุนหลังสำเร็จการฝึกอบรม
  เกณฑ์:
  1. สถานที่อยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือพื๋นที่ทุรกันดาร
  2. อยู่ในภาคราชการ
  3. อยู่ในภาคเอกชน
 5. ระยะเวลาการชดใช้ทุน นับจนถึงเวลาเริ่มการฝึกอบรม
  1. >= 3 ปี
  2. 2-3 ปี
  3. 1-2 ปี
  4. <1 ปี
 6. หนังสือรับรองผลงานและ/หรือความประพฤติ

การสอบข้อเขียนความรู้ทางวิชาการ

สัดส่วนคะแนน: (20%)

การประเมินการปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉิน

สัดส่วนคะแนน: 5%

การตัดสินผลการคัดเลือก

การตัดสินผลการคัดเลือกเป็นการดำเนินงานตามเกณฑ์ที่ผ่านมติเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลราชวิถี โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาค โปร่งใสตรวจสอบได้ และถือเป็นที่สิ้นสุด

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Navigation