หลักสูตรเกณฑ์การอบรมแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ปี 2561

1. ชื่อหลักสูตร

2. ชื่อวุฒิบัตร

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. พันธกิจและผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

1.1 พันธกิจของแผนงานการฝึกอบรม

1.2 ผลสัมฤทธิ์ของแผนงานฝึกอบรม

1.2.1 การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)

1.2.2 ความรู้และทักษะเวชกรรม (Medical knowledge and skills)

1.2.3 ทักษะระหว่างบุคคลและการสื่อสาร (Interpersonal skills and communication)

1.2.4 การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง (Practice-base learning and improvement)

1.2.5 ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)

1.2.6 การปฏิบัติบนฐานแห่งระบบ (Systems-based practice)

2. แผนการฝึกอบรม

2.1  กรอบโครงสร้าง (Educational frameworks)

2.1.1 กรอบโครงสร้างของการฝึกอบรม

2.1.2 กรอบโครงสร้างหลักสูตร

2.2  เนื้อหาการฝึกอบรม/หลักสูตร

2.2.1 โรคหรือภาวะของผู้ป่วย

2.2.2 ความรู้และทักษะการอำนวยการและการสั่งการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

2.2.3 ความรู้ ทักษะ และเจตคติทางเวชจริยศาสตร์และวิทยาการจัดการในเวชกรรมฉุกเฉิน

2.2.4 ความรู้และทักษะการตรวจและการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเวชกรรมฉุกเฉิน

2.2.5 ความรู้และทักษะเวชหัตถการฉุกเฉิน

2.3  วิธีการให้การฝึกอบรม

2.3.1 การจัดประสบการเรียนรู้

2.3.2 ภาคทฤษฎี (Cognitive)

2.3.3 ภาคปฏิบัติ (Practical)

2.3.3.1 ทักษะการปฏิบัติงานทางคลินิก

2.3.3.2 ทักษะระหว่างบุคคลและการสื่อสาร

2.3.3.3  ทักษะการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

2.3.3.4  ทักษะการบริหารและจัดการงานทั่วไป และการดำเนินงานภาครัฐ

2.3.3.5  ความเป็นมืออาชีพ และจริยธรรมทางการแพทย์

2.3.4 การศึกษาด้วยตนเอง (Self-directed learning)

2.3.5 กิจกรรมแพทย์ประจำบ้าน

2.3.6 การวิจัย (Research)

2.3.6.1 ขอบเขตความรับผิดชอบ

2.3.6.2 คุณลักษณะของงานวิจัย

2.3.6.3 การรับรอง วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ให้มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก”

2.4 ระยะเวลาในการฝึกอบรม

2.5 โครงสร้าง และองค์ประกอบของการฝึกอบรม

2.5.1 โครงสร้างการปฏิบัติงานและการฝึกอบรม

2.5.2 กิจกรรมวิชาการ

2.5.3. การฝึกอบรมตามหลักสูตรประมวลการกู้ชีพขั้นสูง

2.6 กรอบโครงสร้างองค์กร และการบริหารหลักสูตร

3. การประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรม

3.1 นโยบายการวัดและประเมินผล

3.2 การเลื่อนระดับชั้น

3.3 การวัดประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม

3.4 การอุทธรณ์ผลการคัดเลือก และประเมินแพทย์ประจำบ้าน

4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

4.1 การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม

4.1.1 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

4.1.1.1 ลักษณะต้องห้าม

4.2 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

4.3 คณะอนุกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน

4.4 หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม

4.4.1 การสอบสัมภาษณ์

4.4.2 การสอบข้อเขียนความรู้ทางวิชาการ

4.4.3 การประเมินการปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉิน

4.5 การตัดสินผลการคัดเลือก

4.6 หน้าที่ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

4.6.1 ด้านการปฏิบัติงาน

4.6.2 หลักในการปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลราชวิถี

4.6.3 ด้านมาตรฐานวิชาชีพ ความประพฤติ มารยาท

4.6.4 ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ และการบริหารความเสี่ยง

4.6.5 การบันทึกเวชระเบียน

4.7 สิทธิของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

4.7.1 สิทธิ์ในการลา

4.8 การพิจารณาโทษ

4.9 การโอนย้ายผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ขั้นตอนการโอนย้ายผู้เข้ารับการฝึกอบรม

5. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม

5.1 คุณสมบัติของประธานอนุกรรมการฝึกอบรม

5.2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม

5.3 เกณฑ์การรับสมัครอาจารย์

5.4 จำนวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม

5.5 นโยบายสรรหาและคัดเลือกอาจารย์

แผนการรับอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม

5.5 หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม

ด้านการบริบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน และการปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉิน

ด้านการฝึกอบรม

ภาระงานของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม

5.6 การประเมินอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม

5.7 การพัฒนาอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม

5.7.1 การพัฒนาสมรรถนะทั่วไปจากการประเมิน

5.7.2 การพัฒนาสมรรถนะต่อยอด

6. ทรัพยากรทางการศึกษา

6.1 สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกายภาพ (Physical facilities)

6.2 การจัดการการเรียนรู้ในการฝึกอบรม (Learning setting)

6.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology)

6.4 ทีมการดูแลผู้ป่วย (Clinical team)

6.5 การวิจัยและความเป็นนักวิชาการทางการแพทย์ (Medical research and scholarship)

6.6 ความเชี่ยวชาญทางการศึกษา (Educational expertise)

7. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร

7.1 คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี

7.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินหลักสูตร

7.3 หัวข้อในการประเมินหลักสูตร

7.4 กระบวนการประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร

8. การบริหารกิจการและธุรการ

8.1 การบริหารจัดการหลักสูตร

8.2 กระบวนการจัดการงบประมาณ

8.3 งานธุรการ

8.4 แผนงานฝึกอบรมต้องจัดให้มีสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และหน่วยงานสนับสนุนด้านอื่นๆ

9. การทบทวน / พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม

9.1 วัตถุประสงค์ของการทบทวนและพัฒนาหลักสูตร

9.2 กระบวนการทบทวน/พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม

9.3 วาระในการประชุม

9.4 การแจ้งผลการทบทวน และพัฒนา

9.5 การประกันคุณภาพการฝึกอบรม

Navigation