โครงการอบรม พนักงานรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน และผู้ประสานปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS call taker and assistance dispatcher course) 1/2561

ปิดรับสมัคร

เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก คณะผู้จัดขอปิดการรับสมัคร เพื่อเตรียมความพร้อมคัดเลือกผู้เข้าอบรม และจะเปิดรับสมัคร ในการอบรมครั้งต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจกิจกรรมของศูนย์กู้ชีพ "นเรนทร" มา ณ โอกาสนี้

ชื่อโครงการ

โครงการอบรม พนักงานรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน และผู้ประสานปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS call taker and assistance dispatcher course)

วัตถุประสงค์

  1. ฝึกอบรมบุคลากรพนักงานรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน และผู้ประสานปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS call taker and assistance dispatcher course) เพื่อให้มี ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที่จำเป็น ที่พร้อมต่อการตอบโต้การแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน

กลุ่มเป้าหมาย

จำนวนผู้เข้าอบรม/class: 30-40 คน

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

กลุ่มเป้าหมาย

  • เจ้าหน้าที่ศูนย์รับแจ้งเหตุ
  • บุคลากรทางการแพทย์ - พยาบาล - ผู้ช่วยพยาบาล
  • อาสาสมัคร - FR - EMT
  • ผู้สนใจ

สถานที่

ห้องประชุม ชั้น 4, อาคาร EMS, โรงพยาบาลราชวิถี

กำหนดการ

เปิดรับสมัคร:

  • 6-23 มี.ค. 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

  • 26 มี.ค. 2561

วันอบรม:

  • 4-5 เม.ย. 2561

links

Navigation