ความหมายของตราประจำศูนย์กู้ชีพ"นเรนทร"

Narenthorn EMS Center Logo

ตราประจำหน่วยของศูนย์กู้ชีพ "นเรนทร"มีความหมายถึงการช่วยชีวิตทางการแพทย์ ประกอบด้วยสัญลักษณ์ ได้แก่

"หัวใจ" มีความหมายถึง ชีวิต

"มือประคอง" มีความหมายถึง การช่วยเหลือ

"กากบาทสีขาว" มีความหมายถึง การรักษาพยาบาล

"ภายในวงกลม" มีความหมายถึง ความสามัคคีเป็นกลุ่มก้อน

Navigation