อีกก้าวหนึ่งของ Emergency Medicine

จาก ACEP (USA) ถึงงานประชุม ACEM 2007 ที่จัดขึ้นที่ Conrad Jupiter, Gold Coast, Queensland ประเทศออสเตรเลีย

เมื่อวันที่ 25-30 พ.ย.50ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการ ACEM 07 ประเทศออสเตรเลียร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิตและโรงพยาบาลราชวิถี

มีตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม 4 คน ประกอบด้วยอาจารย์แพทย์ แพทย์สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

(อ.ไพโรจน์ เครือกาญจนา, อ.นพมณี ตันติเวชเรืองเดช, นพ.ชาติชาย คล้ายสุบรรณ และ พญ.มณฑิณี แสงเทียน)

เพื่อนำเสนอผลงานและโปสเตอร์พรีเซนเทชั่น

กิจกรรมในงานประชุมได้แก่การบรรยายและการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ

รวมถึงการนำเสนอผลงานทางวิชาการของแพทย์ประจำบ้านที่เข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการประเมินผลการเรียนการสอนของแพทย์ประจำบ้าน

และใช้ในการประเมินการผ่านหลักสูตรของแพทย์ประจำบ้านด้วย

การขนส่งผู้ป่วยด้วยเฮลิคอปเตอร์

ประโยชน์จากการไปเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากจะได้ประสบการณ์และความรู้เพิ่มขึ้นแล้ว ยังเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้นำแนวความคิด

องค์ความรู้มาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน และการจัดงานประชุมวิชาการในสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินในประเทศไทยต่อไปอีกด้วย

Navigation