หลักสูตร และขั้นตอนการลงทะเบียน elective program ศูนย์กู้ชีพ"นเรนทร"โรงพยาบาลราชวิถี ปีการฝึกอบรม 2565-2566

หลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร EMS rotation ศูนย์กู้ชีพ"นเรนทร" โรงพยาบาลราชวิถี

ขั้นตอนการลงทะเบียน

  1. login ระบบ learn.logroll07.com หากยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ ให้สมัครบัญชีผู้ใช้
  2. เข้าElective program EMS commander and director ศูนย์กู้ชีพนเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี 2565-2566 > enrolment key: narenthornems2565
  3. บันทึกข้อมูลลงทะเบียน
  4. เลือกช่วงเดือน elective (จำกัดจำนวน 5 คน/1 ช่วงเวลา)
  5. ศึกษาเนื้อหาในหัวข้อ reference material ก่อนขึ้นปฏิบัติงาน

Navigation