รายละเอียดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการฝึกอบรม 2562

พันธกิจการฝึกอบรม

ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถีเป็นแผนกที่มีผู้เข้ารับการบริบาลจำนวนมาก (ประมาณ 65,000 รายต่อปี) ลักษณะผู้ป่วยมีความหลากหลาย ผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรม สูติกรรม ศัลยกรรมและอุบัติเหตุ ทั้งในพื้นที่รับผิดชอบและผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินที่รับส่งต่อมาจากโรงพยาบาลอื่น นอกจากนี้มีความร่วมมือกับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านในการให้การดูแลผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถีจึงจัดเป็นสถานที่ฝึกอบรมที่มีความครอบคลุมในภาวะฉุกเฉินทุกๆด้าน เพื่อทำให้มั่นใจว่าแพทย์ประจำบ้านที่ผ่านการอบรมจากโรงพยาบาลราชวิถีเป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ และเจตคติในการเป็นแพทย์ฉุกเฉินที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพและสมรรถภาพ

ในการนี้กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถีจึงได้กำหนดพันธกิจของหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินเพื่อผลิตแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพและสมรรถภาพที่เหมาะสมต่อความต้องการของทั้งประชาชนและระบบบริบาลสุขภาพที่อาจมี โอกาสเปลี่ยนแปลงในอนาคต ดังนี้

 1. ผลิตแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพและจริยธรรมตามมาตราฐานวิชาชีพ โดยยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง เพื่อให้บริบาลทางเวชกรรมฉุกเฉินและการแพทย์ฉุกเฉินอย่างครอบคลุมมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลในภาวะปกติ และสามารถจัดระบบและบริหารทรัพยากร การบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสมทั้งในและนอกโรงพยาบาลในภาวะภัยพิบัติ หรือสถานการณ์เฉพาะต่างๆ
 2. ผลิตแพทย์ฉุกเฉินเข้าสู่ระบบบริบาลสุขภาพของรัฐโดยมีความรู้ความเข้าใจในระบบบริบาลสุขภาพ และระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศและท้องถิ่นอย่างลึกซึ้ง และปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับบุคลากรวิชาชีพต่างๆ เช่น พยาบาล นักฉุกเฉินการแพทย์ เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ และอาสาฉุกเฉินการแพทย์ รวมไปถึงเป็นแพทย์ฉุกเฉินที่สามารถปฏิบัติงานในระบบบริบาลสุขภาพภาครัฐได้อย่างมีความสุข
 3. ผลิตแพทย์ฉุกเฉินที่ให้บริการทางวิชาการ สามารถถ่ายทอดฝึกอบรมองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินให้กับบุคลากรสาธารณสุขระดับต่างๆในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับชาติ และนานาชาติได้อย่างถูกต้อง รวมถึงสามารถเผยแผ่ความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถพัฒนาตนเองต่อยอดองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสามารถคิดค้นงานวิจัยและนวัตกรรมด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาเวชกรรมฉุกเฉินของชุมชน ประเทศ และระดับนานาชาติได้อย่างเหมาะสม

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถีใช้หลักการของการกำกับดูแล (supervision) การประเมินค่า (appraisal) และการให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมต่อการจัดการเรียนการสอน แสดงความรับผิดชอบต่อกระบวนการเรียนรู้ และได้สะท้อนการเรียนรู้ (self-reflection) อย่างเป็นระบบ

การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  1. ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่าที่แพทยสภารับรอง
  2. ได้รับการขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแล้ว
  3. ผ่านการอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะเป็นเวลา 1 ปี หรืออยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะและมีหนังสือรับรองว่าจะผ่านการปฏิบัติงานและได้รับประกาศนียบัตรตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะก่อนวันเปิดการฝึกอบรม
 2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง
 3. แพทย์ซึงเป็นข้าราชการกรมการแพทย์ หรือแพทย์ผู้มีต้นสังกัดอื่น เมื่อได้รับคัดเลือกเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน จะต้องทำสัญญาลาศึกษากับหน่วยงานต้นสังกัดให้เรียบร้อยก่อนเข้ารับการฝึกอบรม และมีหนังสือรับรองการรับเป็นต้นสังกัดจากสถานพยาบาลที่เป็นหน่วยงานของรัฐ
ลักษณะต้องห้าม
 1. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่อาจส่งผลกระทบต่อการฝึกอบรมตามกฎ กพ. ว่าด้วยโรค พ.ศ ๒๕๕๓
 2. เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักราชการ หรือพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ หรือออกจากงานตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือ ระเบียบอื่น
 3. เป็นผู้มีพฤติกรรมเสื่อมเสียหรือบกพร่องทางศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 4. เป็นบุคคลมที่ศาลมีคำสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย
 5. เป็นผู้เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 6. เป็นผู้เคยถูกสั่งลงโทษวินัยร้ายแรง หรือถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ หรือจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ เพราะกระทำผิดวินัยหรือจรรยาบรรณ
 7. เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้าปฏิบัติงานหรือฝึกอบรม

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

โรงพยาบาลราชวิถี ผ่านการประเมินศักยภาพในการรับแพทย์ประจำบ้าน ได้ไม่เกิน 8 คน ต่อปีการฝึกอบรม

หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม

วิธีการคัดเลือกดำเนินการโดยใช้วิธีอย่างน้อย 2 วิธีดังต่อไปนี้:

1. การสอบสัมภาษณ์

 1. ด้านลักษณะทั่วไป: บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ การตัดสินใจ ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
 2. ด้านผลการศึกษาในระดับแพทยศาสตร์บัณฑิต
 3. ด้านเจตคติ และความมุ่งมั่นต่อการเป็นแพทย์ฉุกเฉิน:
 4. การได้รับทุนหลังสำเร็จการฝึกอบรม:
 5. ระยะเวลาการชดใช้ทุน นับจนถึงเวลาเริ่มการฝึกอบรม
 6. หนังสือรับรองผลงานและ/หรือความประพฤติ

แบบฟอร์มการประเมินสัมภาษณ์ผู้สมัครแพทย์ประจำบ้าน

2. การสอบข้อเขียนความรู้ทางวิชาการ

3. การประเมินการปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉิน

Navigation