การรับสมัครและคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี และศูนย์กู้ชีพ"นเรนทร" ปีการฝึกอบรม 2562

แพทย์ผู้สนใจสมัครรับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี และศูนย์กู้ชีพ"นเรนทร" ประจำปีการฝึกอบรม 2562 สามารถ:

กำหนดการรับสมัคร

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร

1 ต.ค. - 7 พ.ย. 2561

สัมภาษณ์

  • อันดับที่ 1: วันจันทร์ที่ 19 พ.ย. 2561
  • อันดับที่ 2: วันศุกร์ที่ 23 พ.ย. 2561
  • อันดับที่ 3: วันศุกร์ที่ 30 พ.ย. 2561

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

  • สำนักงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น 2 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี โทรศัพท์ 026446818 e-mail: training@narenthorn.or.th

Navigation