transportation

Ground transport "การเคลื่อนย้ายภาคพื้นดิน"

Ground Transport การเคลื่อนย้ายภาคพื้นดิน

“Ambulance”

“รถพยาบาล”

จุดประสงค์

ทราบประวัติศาสตร์และพัฒนาการของรถพยาบาล

อธิบายพัฒนาการของการฝึกอบรมบุคลากรและการกำหนดอุปกรณ์ในรถพยาบาลได้

อธิบายการใช้ Response time และ การจัดการระบบ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้
รถพยาบาลเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ที่แสดงถึงเป้าหมายของหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน คือ การช่วยเหลือบุคคลที่ต้องการการดูแลทางการแพทย์ในเวลาที่เหมาะสม ทั้งผู้ป่วยอุบัติเหตุ และผู้ป่วยโรคทางกาย

Subscribe to RSS - transportation

Navigation