พ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉิน 2551

ขณะนี้ พ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉิน 2551 ได้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 6 มี.ค. ที่ผ่านมา ข้อความที่ประกาศฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/044/1.PDF

และรายชื่อคณะกรรมการที่สภานิติบัญญัติแต่งตั้งให้พิจารณา พ.ร.บ. ก่อนที่จะมีการประกาศใช้ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/D/014/72.PDF

Navigation