Kickoff แผนการจราจรสำหรับการกู้ชีพฉุกเฉิน ของคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 26 กันยายน 2559 เวลา 09:00-12:00 น. ณ โดมกิจกรรมเกาะพญาไท อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

Navigation