กิจกรรม "คลินิก CPR"

โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ 4-6 พ.ค.61 ณ​ โรงพยาบาลอานันทมหิดล จ.ลพบุรี